Jmeniny
Dnes je 21.04.2024
Svátek má Alexandra

Členská schůze Bytového družstva Poseidon

25.01.2022 Představenstvo BD 12491
obrázek v článku

Představenstvo BD Poseidon svolává členskou schůzi na 9.2.2022. Podrobnosti v článku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo Bytového družstva POSEIDON

se sídlem nábřeží Závodu míru 2737, 530 02 Pardubice, IČ 25930079, zapsáno v OR u KS Hradec Králové, oddíl Dr, vložka 807

SVOLÁVÁ ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat

VE STŘEDU 9. 2. 2022 v 18:00 hodin

ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác),
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice

s následujícím programem jednání:

 1.  Prezence členů družstva 17:30 - 18:00 hod.
 2.  Zahájení členské schůze, zpráva o usnášeníschopnosti.
 3.  Volba předsedy schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů.
 4.  Zpráva o stavu převodu bytových jednotek do vlastnictví členů a možnosti setrvání v Družstvu
 5.  Schválení smluv o převzetí závazku k nepeněžitému vkladu
 6.  Schválení smlouvy o správě bytového domu mezi Družstvem a SVJ
 7.  Schválení změny stanov Družstva
 8.  Diskuse
 9.  Závěr

 

Účast na členské schůzi přísluší platným členům družstva ke dni konání členské schůze, kteří se prokáží platným občanským průkazem, zástupce se prokáže platným občanským průkazem a ověřenou plnou mocí. Každý člen družstva má právo hlasovat a má k dispozici 1 hlas.

Účast přísluší také hostům, které pozvalo představenstvo či kontrolní komise.

Schvalované dokumenty budou k dispozici v registrované části  www.okcp.cz v sekci „Ke stažení“..

 

Vyvěšeno dne 25.1.2022                                                                              představenstvo BD Poseidon

Navržené změny stanov:

 

V článku 10 stanov se mění odstavec 1, který nově zní:

Členství v družstvu zaniká v případech uvedených v zákoně a dále v případech uvedených v těchto stanovách.

 

Článek 13 Vyloučení člena z družstva nově zní:

 1. Představenstvo rozhodne o vyloučení člena družstva, který přestal splňovat podmínky členství.
 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena družstva z důvodů stanovených v zákoně.
 3. Vyloučený člen má právo se proti vyloučení bránit způsobem stanoveným v zákoně.
 4. Neplacení nájemného, poplatků spojených s užíváním bytu a dalších finančních plnění plynoucích z nájemní smlouvy přes výstrahu, ani v dodatečné lhůtě 3 měsíců od výstrahy doručené v souladu s těmito stanovami, se považuje za hrubé porušení povinností člena družstva vyplývající z nájmu a je důvodem pro vyloučení člena družstva ve smyslu ustanovení § 734 odst. 1 písm. a) ZOK.

V Článku 15 odst. 1 se doplňuje:

           f. počet osob, které budou mít v Bytě domácnost,

           g. telefonní číslo člena,

           h. emailová adresa člena pro doručování korespondence elektronicky,

V Čl. 21 odst. 6 písm. h) se dosavadní text mění takto:

Rozhodovat o prodeji nebo pronájmu podniku a jiných významných majetkových dispozicích, o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; to neplatí pro případný převod bytu (bytové jednotky) do vlastnictví člena, který je nájemcem bytu (bytové jednotky) a uzavření nájemní smlouvy ohledně bytu s členem družstva, kde souhlas členské schůze vyžadován není.

V článku 31 se doplňují následující odstavce:

 1. Člen družstva má právo vyzvat družstvo prostřednictvím představenstva k převodu družstevního bytu, ke kterému má nájemní právo, s tím, že v takovém případě se družstvo zavazuje převést družstevní byt zpět na člena do 6 měsíců od výzvy člena, a to bezplatně. Člen prohlašuje, že v případě zániku členství z důvodu zpětného převodu družstevního bytu právo na vypořádací podíl v hodnotě Dalšího členského vkladu členovi nenáleží.
 1. Převod družstevního bytu podle tohoto článku 31 nepodléhá schválení členské schůze. Článek 21 odst. 6 písm. h) se pro převod družstevního bytu ve prospěch člena neuplatní.

Čl. 33 stanov nově zní: Doručování

 1. Pokud tyto stanovy nestanoví jinak, považuje se písemnost za doručenou jejím zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v knize členů družstva.
 2. V případě vyloučení podle článku 13 stanov zasílá oznámení na e-mailovou adresu, pokud je uvedená v knize členů družstva a dále na adresu trvalého bydliště člena.
 3. Pokyny a usnesení představenstva týkající se družstva a více členů družstva se považují za doručená, jsou-li vyvěšena na internetových stránkách družstva.

PS: Pokud nebude Členská schůze v řádném termínu usnášeníschopná, uskuteční se náhradní Členská schůze dne 24.2.2022 ve společenském sálu obchodního centra Atrium (AFI palác).
Komentáře u článku :
Vladimír Žváček 08.02.2022 23:06:13
Volencová Dana 08.02.2022 17:50:11

Copyright (c) 2018-2020 BD POSEIDON, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: